معرفی

مشخصات فردی

علیرضا اسلامی

نام - نام خانوادگی : علیرضا   اسلامی

پست الکترونیکی : dr_eslami2006@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

سوابق اجرایی

1-کارشناس ارشد ناظر طرح های جنگلداری حوزه اداره کل منابع طبیعی استان مازندران از سال 1377تا 1384

2-مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1386تا 1387

3-رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت از سال 1387تا 1390

4- مدیر گروه جنگلداری (کارشناسی ارشد) واحد علوم وتحقیقات گیلان1390-1393

5-مشاور فنی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران از سال 1391-1393



عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : باغبانی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

علیرضا اسلامی
علیرضا اسلامی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^